Vyhľadávanie

Ponuka

Rozpúštadlá


Univerzálne rozpúšťadlá MULTISOLVENT® španielskej výroby (resp. ANASOLV-V výrobca Analytika s.r.o. Praha) sa vyznačujú vysokým stupňom čistoty a môžu tak úplne nahradiť rozpúšťadlá kvality p.a., špeciálne rozpúšťadlá HPLC-grade, UV spectroscopy-grade a rozpúšťadlá pre bezvodú titráciu podľa Karl-Fischera.
Zárukou akosti je norma ISO 9002, ktorej všetky ponúkané MULTISOLVENT®-y vyhovujú.
Rozpúšťadlá sa dodávajú v sklenených 2,5-litrových fľašiach (1 kartón = 4 fľaše).
   
Názov rozpúšťadla
Acetón Multisolvent® resp. ANASOLV-V    
Acetonitril Multisolvent®    
Benzén Multisolvent®    
Cyklohexán Multisolvent®    
Chloroform Multisolvent® resp.ANASOLV-V,stab.etanolom    
Dichlórmetán Multisolvent® resp.ANASOLV-V,stab.amylénom    
Dietyléter Multisolvent®, stab. BHT    
N,N-Dimetylformamid Multisolvent®    
Etylacetát Multisolvent®    
n-Hexán Multisolvent® resp. ANASOLV-V    
Metanol Multisolvent® resp. ANASOLV-V    
Petroléter Multisolvent® 40-60 °C    
2-Propanol Multisolvent®    
Tetrahydrofurán Multisolvent®, stab. BHT    
Toluén Multisolvent®    
Xylén, zmes izomérov, Multisolvent®    
ROZPÚŠŤADLÁ PRE REZIDUÁLNU ANALÝZU
Názov rozpúšťadla Balenie
Acetón, pest. 2500 ml  
Acetonitril, pest. 2500 ml  
Cyklohexán, pest. 2500 ml  
Dichlórmetán, pest., stab. amylénom 2500 ml  
N,N-Dimetylformamid, pest. 2500 ml  
Etylacetát, pest. 2500 ml  
n-Hexán 96 %, pest. 2500 ml  
Chloroform, pest., stab. etanolom 2500 ml  
Izooktán, pest. 2500 ml  
Metanol, pest. 2500 ml  
Methyl terc.butyl ether, pest. 2500 ml  
n-Pentán 99 %, pest. 2500 ml  
Petroléter 40-60 °C, pest. 2500 ml  
2-Propanol, pest. 2500 ml  
Toluén, pest. 2500 ml  
OSTATNÉ POUŽÍVANÉ ROZPÚŠŤADLÁ
Názov rozpúšťadla Balenie
Acetonitril supragradient HPLC 2500 ml  
Dimetylsulfoxid HPLC 2500 ml  
n-Heptán 99 % HPLC 2500 ml  
n-Heptán UV spektroskopy 2500 ml  
izo-Oktán UV spektroskopy 2500 ml  
Methyl izo-butyl keton r.g., ACS 2500 ml  
Methyl terc. Butyl ether r.g. 2500 ml  


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error