Vyhľadávanie

Ponuka

Spektrofotometer Unocam

Spektrofotometer UNICAM Helios Alpha, Beta
Anglická firma UNICAM je tradičný výrobca UV - VIS spektrofotometrov. Najvýkonnejšie modely Helios Alpha a Helios Beta rady spektrofotometrov UNICAM sú štandardne vybavené sedemmiestnym programátorom kyviet, zabudovanou 3,5" disketovou mechanikou pre ukladanie metód, kalibračných kriviek a výsledkov meraní, grafickým LCD o rozlíšení VGA a zabudovaným obsažným SW. Jednoduché ovládanie membránovou klávesnicou odolnou voči rozpúšťadlám A kyselinám spolu so zabudovaným programovým vybavením obvyklým u prístrojov vyššej triedy umožňujú aj bez pripojeného počítača robiť všetka typy merania s možnosťou ďalšieho spracovania údajov pre meranie.Vedľa merania pri nastavenej vlnovej dĺžke je už v základnej výbave zahrnuté meranie a spracovanie spektier, kinetické merania s automatickým výpočtom rýchlosti, či kvantitatívnom stanovení koncentrácií rozpúšťaných látok s automatickou konštrukciou kalibračných kriviek s možnosťou výberu zo 4 typov alebo multikomponentnou analýzou. Jednotlivé metódy sú pre rutinné merania uložené na štandardnom pamäťovom médiu 3,5" diskete, kde je možné samozrejme ukladať i namerané údaje.Je možný priamy prenos výsledkov priamo do programu VISION a do ďalších programov pre PC. Monochromátor s vysokým rozlíšením so štrbinou 2 nm. Originál interferometrické mriežky(Master Interferometric Grating - MIG) zaisťuje linearitu do vysokých absorbancií. Polypropylenový plášť kyvetového priestoru je možné vybrať a vyčistiť.

Obj. číslo Typ Rozsah vlnovej dĺžky (nm) Šírka pásma (nm)    
396 740 100 100 Helios Alpha- dvojlúčovy skenovací 190 - 1100 2    
396 740 100 200 Helios Beta - jednolúčovy skenovací 190 - 1100 2    
 
Spektrofotometer UNICAM Helios Gamma, Delta, Epsilon
Jednolúčovy spektrofotometer UNICAM Helios Delta, pracujúci vo viditeľnej oblasti spektra a Helios Gama, pracujúci v ultrafialové i viditeľnej oblasti spektra a sú vybavené monochromátorom s vysokým rozlíšením so štrbinou 2 nm, utesnenou klávesnicou odolnou voči rozpúšťadlám a kyselinám a  tiež grafický LCD. Nová sada zabudovaného SW umožňuje okrem priameho merania Abs, %T alebo koncentrácie pri nastavení vlnových dĺžok taktiež meranie spektier, automatickou konštrukciou kalibračných kriviek i kinetické merania. Okrem toho je možné merať pri až 20ti nastavených vlnových dĺžkach alebo priamo merať pomer i korigovaný pomer absorbancii napr. pre zistenie čistých nukleonových kyselín. Pre spektrofotometer Helios Gama je možné využiť programové vybavenie Vision pre PC pod MS Windows. Umožňuje ovládanie z PC, meranie spektier, automatickú konštrukciu kalibračných kriviek a meranie koncentrácie, eventuálne i kinetické merania (modul Vision Rate). Jednolúčovy  spektrofotometer UNICAM Helios Epsilon, pracujúci vo viditeľnej oblasti spektra so štrbinou 8 nm. Vynikajú jednoduchou obsluhou. Je určený pre presné meranie absorbancie, transparencie a koncentrácie s faktorom alebo so štandardom. Spektrálny rozsah325-1100 nm. Mriežkový monochromátor s originálom interferometrickej mriežky a so štrbinou 8 nm. Utesnená klávesnica odolná voči rozpúšťadlám a kyselinám.

Obj. číslo Typ Rozsah vlnovej dĺžky (nm) Šírka pásma (nm)    
396 740 200 200 Helios Gama - jednolúčovy UV VIS 190 - 1100 2    
396 740 200 250 Helios Gama - jednolúčovy UV VIS so sedemmiestnym karuselom 190 - 1100 2    
396 740 200 100 Helios Delta - jednolúčovy  VIS 325 - 1100 2    
396 740 200 150 Helios Delta - jednolúčovy  VIS so sedemmiestnym karuselom 325 - 1100 2    
396 740 200 400 Helios Epsilon - jednolúčovy  VIS 325 - 1100 8    
 
Software Vision Pro
Programové vybavenie pre PC pracujúce pod MS-Windows NT alebo 95 a vyššie určené pre ovládanie spektrofotometrov UNICAM Helios Alpha, HeliosBeta a Helios Gama prostredníctvom osobného počítača typu PC. Jedná se o pravý tridsaťdvabitový SW s jednotlivými integrovanými aplikáciami jednotného vzhľadu. Základný modul Vision Pro obsahuje aplikácie Scan pre meranie a spracovanie spektier vrátane derivácií a matematických operácií so spektrami aplikáciu Fixed pre meranie Abs, %T, ich súčtov, rozdielov, násobkov, podielov či výšky pásu s možnosťou súčasného nastavenia až 100 vlnových dĺžok a aplikácií Quant pre automatickú konštrukciu lineárnych a nelineárnych kalibračných kriviek a stanovení koncentrácie látok.  Aplikácia MCA umožňuje súčasné stanovenie látok v viaczložkových zmesí. Tabuľka výsledkov obsahuje funkciu uv-calc, je možné robiť a preddefinovať výpočty pre okamžité získanie výsledkov konečného spracovania nameraných údajov a využitím funkcie Report Composer je možné ihneď po meraní vytlačiť uživateľom definované protokoly obsahujúce okrem prvkov z programu Vision i ďalšie informácie včítane textov či grafiky z jiných programov prítomných v systéme PC. Program je možné rozšířiť o modul Life.

Software Vision Life
Rozširujúci modul programu Vision 32 Standard pre meranie a vyhodnocovanie kinetických závislostí. Vision Life umožňuje absolútne i relatívne meranie časovej  závislosti Abs alebo 1. a 2. derivácie. Voliteľná frekvencia merania 125 ms až 1 hod. integračná doba nastaviteľná od 125 ms do10 s, programovateľné opozdenie od 1 s do 1 hodiny. Grafické zobrazenie absolútnych alebo relatívnych hodnôt, automatický alebo dodatočný výpočet rýchlosti v lineárnej oblasti s možnosťou nastavenia jej dĺžky a umiestnenia.
Obj. číslo Typ    
396 740 300 100 SW Vision Pro (pre Helios Alpha, Beta, Gama)    
396 740 300 200 SW Vision Life (pre Helios Alpha, Beta, Gama)    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error